shutterstock_460815964.png
 
Ստորև բերված շարքից ընտրի՛ր նկարում նշված տարրի ենթախմբից ատոմ պարունակող թթուները և դասավորի՛ր դրանք ըստ օքսիդիչ հատկությունների նվազման կարգի:
 
Որպես պատասխան ներկայացրու՛
 
1. թթուների համարները (առանց ստորակետերի և բացատների):
 
1)HPO3,,2)H2SO4,3)HNO3,4)HSbO3,5)HBrO4,6)H3AsO4
 
2. Քո ընտրած թթուներից ամենաուժեղ օքսիդիչի 3.6 մոլ քանակով մոլեկուլում պրոտոնների քանակը (մոլ):
 
Պատասխան 1.
 
Պատասխան 2.