1.gif
 
Ի՞նչ զանգվածով (կգ) պարզ նյութ կարելի է ստանալ \(VA\) խմբին պատկանող անհայտ տարրի առաջացրած 55 մոլ քանակով \((III)\) օքսիդից, եթե վերջինիս մոլային զանգվածը \(294\) գ/մոլ է, իսկ վերականգման ռեակցիայի ելքը \(80\) % է:
 
Ռեակցիան րնթանում է ըստ ստորև գրված ուրվագրի՝
 
RxOy+Ct°CR+CO
 
 
Պատասխան՝