Գտեք, թե հետևյալ բուսատեսակներից ո՞րն է բնորոշ անապատների և կիսաանապատների բնական զոնային՝