Նկարագրով որոշել բնական զոնան:
 
Այդ ենթազոնային ընդունված է անվանել տայգա և այն բարեխառն անտառների զոնայի մաս է:
 
 բնական զոնա