Ընտրեք, թե նշված բնական զոնաներից որի՞ն է առավել բնորոշ կարիբուն: