Հաշվիր cos22x+ctg2x արտահայտության արժեքը, եթե cos4x=0.3,xπ2;3π4
 
Պատասխանը կլորացրու մինչև հարյուրերորդականների կարգը:
 
Պատասխան՝ cos22x+ctg2x=i