Առանց հաշվելու որոշիրթե ո՞րն է հետևյալ արտահայտության արժեքը՝ sinpπ2cospπ2, որտեղ \(p\)-ն  ամբողջ թիվ է:
 
Ընտրիր ճիշտ տարբերակը: