Հաշվիր sin2x2-ը, եթե cosx=411
 
Պատասխանը կլորացրու մինչև հարյուրերորդականների կարգը:
 
Պատասխան՝ sin2x2=i