Տրված է, որ cosy=811 և yπ2;π: Հաշվիր siny2-ը:
 
Պատասխանը կլորացրու մինչև հարյուրերորդականների կարգը:
 
Պատասխան՝ siny2=i