Հաշվիր 9+cos2β արտահայտության արժեքը, եթե sinβ=0.2
 
Պատասխանը կլորացրու մինչև հարյուրերորդականները:
 
Պատասխան՝