Լուծիր fx+4=3fx+9 հավասարումը, որտեղ fx=1x
 
Անհրաժեշտության դեպքում արդյունքը կլորացրու մինչև հարյուրավորը:
 
Պատասխան՝ x=i