Գտիր z4=c հավասարման արմատները, եթե c=81,argc=ϕ
 
Պատասխան՝
 
z=icosϕk+isinϕk,ϕk=ϕi+2πik,k=i,...,i