Տրված x220x21 եռանդամում լրիվ քառակուսի անջատելով ստանում ենք՝
 
 
x102-: