Դիտարկենք բազմությունների այս միավորումը` {2x1}{x+4}: Ամենաքիչը քանի՞ տարր (կախված \(x-\)ի թվային արժեքից) կարող է ունենալ այդ բազմությունը:

Պատասխան՝  տարր: