Գումարի քառակուսու բանաձևը
Գումարի քառակուսու բանաձև՝ a+b2=a2+2ab+b2
Երկու թվերի գումարի քառակուսին հավասար է առաջին թվի քառակուսուն գումարած առաջին և երկրորդ թվերի արտադրյալի կրկնապատիկը՝ գումարած երկրորդ թվի քառակուսին:
 
a+b2=a+ba+b=aa+ab+ba+bb=a2+ab+ba+b2=a2+2ab+b2 
Բանաձևի կիրառությունը
 
a+b2=a2+2ab+b2
Օրինակ
Բանաձևի օգնությամբ՝ x+32=x2+2x3+32=x2+6x+9
 
Առանց բանաձևի (բազմանդամների բազմապատկման միջոցով)՝x+32=x+3x+3=xx+x3+3x+33=x2+3x+3x+9=x2+6x+9
 
Բանաձևի օգնությամբ՝ 4x+y2=4x2+24xy+y2=16x2+8xy+y2
 
Առանց բանաձևի (բազմանդամների բազմապատկման միջոցով)՝4x+y2=4x+y4x+y=4x4x+4xy+y4x+yy=16x2+4xy+4xy+y2=16x2+8xy+y2
 
Բանաձևի օգնությամբ՝ 6z+92=6z2+26z9+92=36z2+108z+81
 
Առանց բանաձևի (բազմանդամների բազմապատկման միջոցով)՝6z+92=6z+96z+9=6z6z+6z9+96z+99=36z2+54z+54z+81=36z2+108z+81
Աղբյուրները
Ս. Մ. Նիկոլսկի, Մ.Կ. Պոտապով, Ն.Ն. Րեշետնիկով, Ա.Վ. Շեվկին, Հանրահաշիվ, 7-րդ դասարան, Անտարես, 2011: