Տարբերության քառակուսու բանաձևը
Տարբերության քառակուսու բանաձևը՝ ab2=a22ab+b2
Երկու թվերի տարբերության քառակուսին հավասար է առաջին թվի քառակուսուց հանած առաջին և երկրորդ թվերի արտադրյալի կրկնապատիկը, գումարած երկրորդ թվի քառակուսին:
 
ab2=abab=aa+abbabb=a2abba+b2=a22ab+b2
Բանաձևի կիրառությունը
ab2=a22ab+b2
Օրինակ
Բանաձևի օգնությամբ՝
 
x32=x22x3+32=x26x+9
 
Առանց բանաձևի (բազմանդամների բազմապատկման միջոցով)՝
 
x32=x3x3=xx+x33x33=x23x3x+9=x26x+9
 
Բանաձևի օգնությամբ՝
 
4xy2=4x224xy+y2=16x28xy+y2
 
Առանց բանաձևի (բազմանդամների բազմապատկման միջոցով)՝
 
4xy2=4xy4xy=4x4x+4xyy4xyy==16x24xy4xy+y2=16x28xy+y2
 
Բանաձևի օգնությամբ՝
 
6z92=6z226z9+92=36z2108z+81
 
Առանց բանաձևի (բազմանդամների բազմապատկման միջոցով)՝
 
6z92=6z96z9=6z6z+6z996z99==36z254z54z+81=36z2108z+81
Աղբյուրները
Ս. Մ. Նիկոլսկի, Մ.Կ. Պոտապով, Ն.Ն. Րեշետնիկով, Ա.Վ. Շեվկին, Հանրահաշիվ, 7-րդ դասարան, Անտարես, 2011: