Լրացրու հետևյալ աղյուսակը՝ դատարկ վանդակներում գրելով տրված միանդամների գործակիցներն ու աստիճանները:
  
Միանդամ
Գործակից
Աստիճան
0,05bp
6
mn2