Որոշիր արտահայտության արժեքը, եթե \(a =\) 3:

\(y =\) a14 
 
\(y =\)