Գտիր 8y2xy2 միանդամի թվային արժեքը, եթե \(x = 6\) և \(y = 2\):
 
8y2xy2 միանդամի թվային արժեքը հավասար է՝ :