Անհավասարման լուծում
Մեկ անհայտով անհավասարման լուծում անվանում են փոփոխականի այնպիսի արժեք, որը անհավասարման մեջ փոփոխականի փոխարեն տեղադրելուց հետո ստացվում է ճիշտ թվային անհավասարություն:
Լուծել անհավասարումը՝ նշանակում է գտնել նրա բոլոր լուծումները կամ ապացուցել, որ այդպիսիք չկան:
Օրինակ
Արդյո՞ք \(x\) -ի հետևյալ արժեքները հանդիսանում են \(3x<5\) անհավասարման լուծումներ:
 
ա) \(-1\)
բ) \(3\)
 
Լուծում: 
 
ա) Տեղադրելով \(x\) -ի փոխարեն \(-1\), ստանում ենք՝
 
31<53<5
 
\(-3 < 5\) -ը ճիշտ թվային անհավասարություն է, ուրեմն \(x = -1\) -ը տրված անհավասարման լուծում է:  
 
բ) Տեղադրելով \(x\) -ի փոխարեն \(3\), ստանում ենք՝
 
33<59<5
 
\(9 < 5\) -ը սխալ թվային անհավասարություն է, ուրեմն \(x = 3\) -ը տրված անհավասարման լուծում չէ:
Աղբյուրները
Ս. Մ. Նիկոլսկի, Մ.Կ. Պոտապով, Ն.Ն. Րեշետնիկով, Ա.Վ. Շեվկին, Հանրահաշիվ, 8-րդ դասարան, Անտարես, 2012: