\(d\) փոփոխականի ո՞ր արժեքների դեպքում 11d+3 երկանդամի արժեքները փոքր չեն 4d+4 երկանդամի արժեքներից:
 
Ընտրիր պատասխանի ճիշտ տարբերակը: