Որոշիր ax+8y=20 հավասարման \(a\) գործակցի արժեքը, եթե հայտնի է, որ \((-4;-4)\) թվազույգը այդ հավասարման լուծում է:
 
Պատասխան՝ \(a =\)