Պարզիր a3b5c6d9 արտահայտության նշանը, եթե a>0,b<0,c<0,d>0

Պատասխան՝ արտահայտությունը

 
Համեմատիր՝
 
a3\(0\),
b5\(0\)