\(x\)-երի առանցքի ուղղությամբ քանի՞ միավորով դեպի ձախ պետք է տեղաշարժել  y=x2 ֆունկցիայի գրաֆիկը, որպեսզի ստացվի y=x+192 ֆունկցիայի գրաֆիկ:
 
Պատասխան՝