\(x\)  և  \(y\) երկու անհայտով երկու հավասարումների համակարգի գումարման եղանակով լուծման ալգորիթմը:
1. Հավասարեցնել փոփոխականներից մեկի գործակիցների մոդուլները համակարգի երկու հավասարումներում: 

2. Գումարել կամ հանել համակարգի հավասարումները: 

3. Լուծել ստացված մեկ անհայտով հավասարումը:

4. Հերթով տեղադրել գտնված փոփոխականի արժեքը սկզբնական հավասարումներից որևէ մեկի մեջ և գտնել երկրորդ անհայտի արժեքը:  

5. Գրել պատասխանը, օրինակ՝ \((x; y)\) թվազույգի տեսքով:
Օրինակ
Լուծենք x2y2=21x2+y2=29 համակարգը:
  
Լուծում
  
Գումարենք հավասարումները:
 
 x2y2=21x2+y2=29+¯2x2=50
 
Լուծենք մեկ փոփոխականով հավասարումը: 
 
2x2=50:2x2=25x=±5
 
Հերթով տեղադրենք ստացված արժեքները համակարգի հավասարումներից որևէ մեկի՝ օրինակ երկրորդի x2+y2=29 մեջ և գտնենք երկրորդ անհայտի արժեքները:
 
Եթե x=5, ապա՝     Եթե x=5, ապա
52+y2=2925+y2=29y2=2925y2=4y1=2,y2=2 52+y2=2925+y2=29y2=2925y2=4y3=2,y4=2
 
\((-5;-2)\),  \((-5;2)\),  \((5;-2)\)  և  \((5;2)\)  թվազույգերը համակարգի լուծումներն են:
 
Պատասխան՝  \((-5;-2)\),  \((-5;2)\),  \((5;-2)\)  և  \((5;2)\)
Պատասխան
Աղբյուրները
Ս. Մ. Նիկոլսկի, Մ.Կ. Պոտապով, Ն.Ն. Րեշետնիկով, Ա.Վ. Շևկին, Հանրահաշիվ, 9-րդ դասարան, Անտարես, 2013