Տրված է \(27431\) հնգանիշ թիվը:
 
Այս թիվը կարդում ենք՝ \(27\)  \(4\)  31