40\( + \)4\( = \) գումարումը ճիշտ է, քանի որ ճիշտ է \( - \)4\( = \) հանումը: