ււււ.png
 
Ուղղանկյան երկարությունը x սմ է, իսկ լայնությունը՝ 76 սմ:
 
Որքա՞ն է ուղղանկյան պարագիծը: 
 
Պատասխան՝ ուղղանկյան պարագիծը ii+i սմ է: