ււււ.png
 
Ուղղանկյան մի կողմը 72 սմ է, իսկ պարագիծը՝ 188 սմ:
 
Որքա՞ն է ուղղանկյան երկրորդ կողմը:
 
Պատասխան՝ ուղղանկյան երկրորդ կողմը i սմ է: