1. Գտի՛ր խոչընդոտ բառ/եր/ի  հոմանիշը:
 
Հուշում. բառը գրվում է գ-ով:
 
Պատասխան.
 
2. Գտածդ բառի  բառակազմական պատկերը ներկայացրո'ւ և նշի'ր բառի տեսակն ըստ կազմության:
Հուշում:  Ներկայացրո՛ւ նախ բառի բաղադրիչները՝ իրար միացնելով գումարման նշանով, ապա  դի՛ր միջակետ և գրի՛ր, թե բառը կազմությամբ պարզ է , ածանցավոր, բարդ, թե՞ բարդածանցավոր: Չմոռանաս բառերի միջև բացատներ թողնել:
 
Օրինակ՝ տետր. պարզ բառ
    
Պատասխան.