1Ներքևում տրված բառաշարքում անհրաժե՞շտ է ավելացնել հ տառը:
 
հեղ...եղել, հոտ...ոտել, հոպ...ոպ, ընդ...ամենը
 
Պատասխան.
 
2. Գրի՛ր բառերն ամբողջական, անջատի՛ր ստորակետերով, պահպանի՛ր բացատները և բառերի հերթականությունը:
 
Պատասխան.