1. Հետևյալ բառերից ո՞ր բառի արմատին կարող ես միացնել -/ա/վոր վերջածանցը որ ստացվի բառ:
 
նկարել, գրել, սրել
 
Պատասխան.
 
2. Գրի՛ր բառակազմական պատկերը:
  
Պատասխան.