1. Գրի՛ր վանդակներում առաջին բառի արմատը, երկրորդ բառի հականիշը
 
                                      1. կիսատ                              2. ցերեկ           
 
Պատասխան.              
           
2. Գտածդ բառերի  արմատների միացումով կազմի՛ր ուրիշ բառ ըստ կաղապարի     արմատ + արմատ + ային = բարդածանցավոր բառ        
 
Պատասխան.