\(1.\) Տրված բառաշարքից առանձնացրո՛ւ երկու գաղտնավանկ ունեցող բառը.
 
հանրօգուտ, հանդիսավոր, հնագետ, սրթսրթալ, կարկաչել, խորտկարան
 
Պատասխան` 
 
 
\(2.\) Բառը գրի՛ր վանկերի բաժանած: Ամեն վանկից հետո բացա՛տ թող և գծի՛կ դիր (օրինակ՝ շըղ - թա, թըր - թիռ):
 
Պատասխան`