275360.jpg
 
Հաշվի՛ր քանի՞ գրամ կալցիումի հիդրօքսիդ է փոխազդել օրթոֆոսֆորական թթվի հետ, եթե արդյունքում առաջացել է 408.5 գ զանգվածով պրեցիպիտատ:
 
Պատասխան՝