shutterstock_616673780.jpg
 
Ֆոսֆորը ստանում են կալցիումի ֆոսֆատի, ածխի և ավազի խառնուրդը էլեկտրական վառարանում շիկացնելիս:
 
Հաշվի՛ր ռեակցիային մասնակցող կալցիումի ֆոսֆատի զանգվածը (կգ), եթե ռեակցիայի հետևանքով ստացված ֆոսֆորի զանգվածը հավասար է 620 կգ, իսկ ռեակցիայի ելքը \(80\) % է:  
 
Պատասխան՝