Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Հալոգենաջրածիններ: Հալոգենաջրածնային թթուներ Իմանալ հալոգենաջրածինների ստացումը, հատկությունները
2. Քլորաջրածին և աղաթթու Իմանալ քլորաջրքծնի ստացումը լաբորատոր պայմաններում

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Հալոգենաջրածնային միացության բանաձևի ընտրություն 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները հալոգենաջրածինների վերաբերյալ: Կարողանալ տրված մի շարք նյութերի բանաձևերից ընտրել հալոգենաջրածնային միացության բանաձևը
2. Քլորաջրածնի մոլեկուլում նեյտրոնների թվի որոշում 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները հալոգենաջրածինների վերաբերյալ: Կարողանալ հաշվել հալոգենաջրածնի մոլեկուլում, որը պարունակում է տարբեր իզոտոպներ, նեյտրոնների թիվը: Կրկնել ատոմի կառուցվածքը
3. Հալոգենաջրածինների վերաբերյալ ճշմարիտ պնդման ընտրություն 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Ստուգել սովորղների գիտելիքները հալոգենների և ջրածնի փոխազդեցության արգասիքների հատկությունների վերաբերյալ
4. Հալոգենաջրածնի բանաձևի որոշումը՝ ըստ տրված զանգվածի և նյութաքանակի 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները հալոգենաջրածինների վերաբերյալ: Սովորողը պետք է կարողանա որոշել հալոգենաջրածնի բանաձևը, եթե հայտնի է դրա զանգվածը և նյութաքանակը: Կրկնել ատոմի կառուցվածքը, հարաբերական ատոմային և մոլեկուլային զանգվածներ հասկացությունները
5. Քլորաջրածնի զանգվածի որոշումը՝ հայտնի զանգվածով լուծույթում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները հալոգենաջրածինների ջրում լուծվելու ունակության վերաբերյալ: Կարողանալ որոշել քլորաջրածնի զանգվածը որոշակի զանգվածով լուծույթում
6. Առավել վերականգնող հատկություն ունեցող հալոգենաջրածնի ընտրություն 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները հալոգենաջրածինների վերաբերյալ: Սովորողը պետք է կարաղանա շարքից ընտրել առավելագույն վերականգնող հատկություն ունեցող հալոգենաջրածինը և հաշվել լուծույթի զանգվածը, որը ստացվում է այն ջրում լուծելիս: Կրկնել «Լուծույթներ» թեման
7. Աղաթթվի հետ փոխազդող օքսիդի ընտրություն 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները հալոգենաջրածիններին համապատասխան թթուների քիմիական հատկությունների վերաբերյալ: Կրկնել օքսիդների, թթուների քիմիական հատկությունները: Սովորողը պետք է կարողանա շարքից ընտրել օքսիդը, որը փոխազդում է աղաթթվի հետ, կազմել ընթացող ռեակցիայի հավասարումը և կատարել հաշվարկներ
8. Ջրածնի և քլորի խառնուրդի ճառագայթումից ստացված նոր խառնուրդի բաղադրության որոշում 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները քլորաջրածնի ստացման վերաբերյալ: Սովորողը պետք է որոշի ռեակցիայի(ջրածնի և քլորի խառնուրդ) ավարտից հետո նոր ստացված գազային խառնուրդի բախադրությունը և կատարի հաշվարկներ: Իմանա հալոգենների քիմիական հատկությունները (փոխազդեցությունը մետաղների հետ):
9. Յոդաջրածնի քայքայումից առաջացած խառնուրդում պարզ նյութի ծավալային բաժնի որոշում 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները հալոգենաջրածինների վերաբերյալ: Սովորողը պետք է կարողանա որոշել յոդաջրածնի ոչ լրիվ տրված ծավալի քայքայումից առաջացած խառնուրդում պարզ նյութի ծավալային բաժինը: Կրկնել խառնուրդների բաղադրության քանակական արտահայտման եղանակները: Զարգացնել խնդիր լուծելու կարողությունը
10. Մետաղի յոդիդի զանգվածի որոշում 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները հալոգենաջրածնական թթուների քիմիական հատկությունների վերաբերյալ: Կարողանալ կազմել ընթացող ռեակցիայի հավասարումը յոդաջրածնական թթվի լուծույթի և մետաղի օքսիդի միջև և կատարել հաշվարկներ: Կրկնել նյութի զանգվածային բաժնի վերաբերյալ տեսությունը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք հալոգենաջրածինների վերաբերյալ 00:07:00 հեշտ 5Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները հալոգենաջրածինների վերաբերյալ: Սովորողը պետք է կարողանա տրված մի շարք նյութերի բանաձևերից ընտրել հալոգենաջրածնային միացության բանաձևը, հաշվել հալոգենաջրածնի մոլեկուլում, որը պարունակումը է տարբեր իզոտոպներ, նեյտրոնների թիվը, որոշել հալոգենաջրածնի բանաձևը, եթե հայտնի է դրա զանգվածը և նյութաքանակը

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք հալոգենաջրածինների վերաբերյալ 00:15:00 միջին 9Մ. Ստուգել սովորղների գիտելիքները հալոգենների և ջրածնի փոխազդեցության արգասիքների հատկությունների, հալոգենաջրածինների ջրում լուծվելու ունակության, համապտասխանող թթուների հատկությունների վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք հալոգենաջրածինների վերաբերյալ 00:35:00 բարդ 21Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները հալոգենաջրածինների, քլորաջրածնի ստացման վերաբերյալ: Կարողանալ որոշել հալոգենիդ իոնի զանգվածը հալոգենաջրածնի որոշակի կոնցենտրացիայով լուծույթում: Կրկնել թթուների դիսոցման, դիսոցման աստիճանի վերաբերյա տեսությունները

Ակտիվացրու «Իմ+» բաժանորդագրությունը և ստացիր

  • այս բաժնի մուտքի ամբողջական իրավունք
  • «ԻմԴպրոց» կայքում բոլոր առաջադրանքների, թեստերի լուծման քայլերի և ճիշտ պատասխանների հնարավորություն


Ակտիվացնել «Իմ+»-ը