Գրեք քարտեզում նշված լճերի անվանումները` հետևյալ հաջորդականությամբ՝ \(6,7,8\)
 
Գրեք միայն լճի անվանումը՝ առանց լիճ բառն օգտագործելու. օրինակ՝ Մեծ Արջի
 
1.; 2.; 3.
 
North_America_lakes.jpg