Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Ատոմի միջուկի կառուցվածքը: Իզոտոպներ Իմանալ ատոմի կառուցվածքը,միջուկի բաղադրությունը, ատոմի զանգվածը: Գաղափար իզոտոպների մասին
2. Ատոմի էլեկտրոնային թաղանթի կառուցվածքը Իմանալ էլեկտրոնային թաղանթ, էներգիական մակարդակ հասկացությունը: կարողանլ բաշխել էլեկտրոնները ըստ ըներգիական մակարդակների:
3. Ատոմի հատկությունները

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տրված էլեկտրոնների թվով որոշել քիմիական տարրը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Ըստ տրված էլեկտրոնների թվի, կարողանալ որոշել տարրը և հարաբերական ատոմային զանգվածը:
2. Որոշել նեյտրոնների թիվը տարրի իզոտոպի միջուկում 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Կարողանալ որոշել նեյտրոնների թիվը տրված տարրի իզոտոպի միջուկում:
3. Տարրական մասնիկների որոշում՝ տարրի իզատոպում 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Կարողանալ որոշել տարրի տրված իզոտոպում պրոտոնների, էլեկտրոնների և նեյտրոնների թիվը:
4. Էլեկտրոնների թվի որոշումը էլեկտրոնային թաղանթում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Իմանալ, քիմիական տարրի նշանը, արտասանությունը, դիրքը պարբերական համակարգում, կարողանալ որոշել էլեկտրոնների թիվը ատոմի էլեկտրոնային թաղանտում:
5. Ատոմի կառուցվածքի վերաբերյալ բաց թողած բառերի տեղադրում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Ստուգել սովորողների իմացությունը ատոմի կառուցվածքի վերաբերյալ:
6. Տարրերի էլեկտրոն տալու հատկությունների համեմատում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Կարողանալ համեմատել տարրերի էլեկտրոն տրամադրելու հատկությունը, կախված տարրի դիրքից պարբերական համակարգում:
7. Պրոտոնների գումարային թվի որոշում նյութի մեկ մոլեկուլում 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 4Մ. Հաշվել նյութի մեկ մոլեկուլում պրոտոնների գումարային թիվը:
8. Քիմիական տարրի որոշումն ըստ էլեկտրոնային փոխդասավորվածության 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 4Մ. Կարողանալ որոշել քիմիական տարրը և խմբի համարը, եթե հայտնի է տարրի էլեկտրոնների բաշխումն ըստ էներգիական մակարդակների:
9. Էլեկտրոնների թվի որոշում իոնում 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Կարողանալ որոշել իոնում էլեկտրոնների թիվը
10. Տարրերի առավել տարածված իզոտոպի ընտրություն 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Ըստ հարաբերական ատոմային զանգվածի արժեքի (տասնորդական ճշտությամբ) ընտրել ամենատարածված իզոտոպը:

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Ատոմի կառուցվածք» թեմայի վերաբերյալ 00:10:00 հեշտ 5Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները «Ատոմի կառուցվածք» թեմայի վերաբերյալ: Սովորողը պետք է իմանա լ ատոմի կառուցվածքը,միջուկի բաղադրությունը, ատոմի զանգվածը և գաղափար կազմի իզոտոպների մասին:

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Ատոմի միջուկի կառուցվածք» թեմայի վերաբերյալ 00:15:00 միջին 8Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները «Ատոմի միջուկի կառուցվածք» թեմայի վերաբերյալ: Սովորողը պետք է իմանա միջուկի կառուցվածքը, կարողանա հաշվել միջուկում պրոտոնների և նեյտրոնների թիվը:
2. Ստուգողական աշխատանք «Ատոմի բարռդ կառուցվածքը» թեմայով 00:20:00 բարդ 14Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները «Ատոմի կառուցվածք» թեմայի վերաբերյալ: Սովորողը պետք է իմանա ատոմի բարդ կառուցվածքը: Կարողանա անվանել տարրն ըստ տրված էլեկտրոնային բանաձևի, որոշել այդ տարրի ատոմի վալենտային էլեկտրոնների և իոնում էլեկտրոնների թվերը: