Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Պետությունների խմբավորումը Այս բաժնում քննարկվում է աշխարհի պետությունների խմբավորումը՝ ըստ քանակական ցուցանիշների (տարածքի մեծության և բնակչության թվաքանակի):
2. Աշխարհի պետությունների խմբավորումը՝ ըստ որակական հատկանիշների Այս բաժնում քննարկվում է աշխարհի պետությունների խմբավորումը՝ ներկայացնելով նրանց աշխարհագրական դիրքի, սոցիալ-տնտեսական զարգացման մակարդակի, պետական կարգի, պետական կառուցվածքի առանձնահատկությունները:

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Հանրապետություն 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Առաջադրանքը միտված է աշխարհի ժամանակակից հանրապետությունների անունների իմացության ստուգմանը:
2. Պետություններ -հասկացություններ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Առաջադրաքը միտված է ամրապնդելու «Աշխարհի պետությունների խմբավորումը» թեմային բնորոշ հասկացությունների իմացությունը՝ մասնագիտական բառապաշար ձևավորելու նպատակով:
3. Պետությունների խմբավորումը 3 տեսակ - վերլուծական հեշտ 1Մ. Առաջադրանքի նպատակն է ստուգել պետությունների աշխարհագրական դիրքերի վերաբերյալ գիտելիքները՝ օգտագործելով հստակ օրինակներ:
4. Ո՞ր պետության տարածքն է ... 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Առաջադրանքը միտված է աշխարհի պետությունների տարածքների ուրվագծերի իմացության ստուգմանը քարտեզագրական գիտելիքների ամրապնդման նպատակով:
5. Միապետություններ 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Առաջադրանքի նպատակն է ստուգել աշխարհի միապետությունների իմացությունը:
6. Պետությունների դասակարգում 3 տեսակ - վերլուծական միջին 3Մ. Առաջադրանքի նպատակն է ստուգել աշխարհի պետությունների խմբավորման վերաբերյալ առկա գիտելքիները՝ ելնելով պահանջից: Բարդությունը կայանում է նաև նրանում, որ հարկավոր է տրված ժամանակում ճիշտ լրացնել պատասխանը:
7. Աշխարհի պետություններ-ուրվագծեր 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Աշխատանքի նպատակն աշխարհի տարբեր պետությունների տարածքների ուրվագծերի ճանաչողությունն է՝ նախապատրաստելով ուրվագծային քարտեզով աշխատանքներին և ամրապնդելով պետության աշխարհագրական դիրքի (օր.՝ կղզային, կղզեխմբային) վերաբերյալ գիտելիքների ամրապնդմանը:
8. Դասավորել երկրներն ըստ տարբեր քանակական և որակական հատկանիշների 3 տեսակ - վերլուծական միջին 4Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու երկրների քանակական և որակական հատկանիշների իմացությունն ու քաղաքական քարտեզի ճանաչումը
9. Աշխարհագրական դիրք-պետություն 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Առաջադրանքի նպատակն աշխարհի պետությունների զարգացման մակարդակների վերաբերյալ գիտելիքների ամրապնդումն է՝ կիրառելով քարտեզում տրված պայմանական նշանները:
10. Պետական կարգ և կառուցվածք 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 8Մ. Գործնական աշխատանի նպատակն աշխարհի քաղաքական քարտեզի վերաբերյալ գիտելքիների ամրապնդումն է՝ համադրելով պետությունների խմբավորման վերաբերյալ տեսական նյութի հետ:
11. Մայրաքաղաք- պետական կառավարման ձև 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 7Մ. Այս համալիր առաջադրանքի նպատակն աշխահի քաղաքական քարտեզի և պետությունների պետական կարգի վերաբերյալ գիտելքիների ստուգումն է:
12. Մայրաքաղաքներ- նկարներ 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 6Մ. Առաջադրանքի նպատակն է ստուգել պետությունների և նրանց մայրաքաղաքների իմացությունը տեսարժան վայրերի նկարների միջոցով:

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք՝ «Աշխարհի պետությունների խմբավորումը» 00:05:00 միջին 6Մ. Վարժանք՝ «Աշխարհի պետությունների խմբավորումը»

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք՝ «Աշխարհի պետությունների խմբավորումը» 00:10:00 միջին 20Մ. Տնային աշխատանք՝ «Աշխարհի պետությունների խմբավորումը»
2. Ստուգողական աշխատանք՝ «Աշխարհի պետությունների խմբավորումը» 00:15:00 բարդ 15Մ. Ստուգողական աշխատանք՝ «Աշխարհի պետությունների խմբավորումը»