Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Ջրածնային և մետաղային կապեր Դիտարկել ջրածնային և մետաղային կապերը որպես քիմիական կապի տարատեսակներ, ընկալել նյութերի ֆիզիկական հատկությունները նշված կապերի տեսանկյունից

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Պնդումների ճշմարտացիությունը ջրածնային և մետաղային կապերի վերաբերյալ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Կարողանալ ընտրել ճիշտ պնդումը ջրածնային և մետաղային կապերի վերաբերյալ՝ տրված պնդումների զույգից
2. Մոլեկուլների միջև ջրածնային կապեր առաջացնող բանաձևի ընտրություն 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Կարողանալ նյութերի տրված բանաձևերից ընտրել մոլեկուլների միջև ջրածնային կապեր առաջացնող նյութի բանաձևը
3. Մետաղային բյուրեղավանդակով պարզ նյութի ընտրություն 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Կարողանալ ընտրել մետաղային բյուրեղավանդակ ունեցող պարզ նյութի քիմիական բանաձևը պարզ նյութերի եռյակից և ներկայացնել համապատասխան ատոմի էլեկտրոնային թաղանթում առկա էլեկտրոնների թիվը
4. Միջմոլեկուլային ջրածնային կապեր առաջացնող նյութերի ընտրություն 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Կարողանալ ընտրել ջրի հետ միջմոլեկուլային կապ առաջացնող նյութի բանաձևը և հաշվել ջրի զանգվածը ընտրած նյութի հետ առաջացրած հավասարամոլային խառնուրդում
5. Ատոմային բյուրեղավանդակով նյութի ընտրություն 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Կարողանալ ընտրել ատոմային բյուրեղավանդակով նյութը տրվածներից և հաշվել նրա որոշակի զանգվածով նմուշի լուծման համար անհրաժեշտ ալկալու լուծույթի զանգվածը
6. Նյութերի եռման ջերմաստիճանների համեմատում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Կարողանալ համեմատել հեղուկ նյութերի եռման ջերմաստիճանները՝ հենվելով մոլեկուլների միջև առկա կամ բացակա ջրածնային կապերի վերաբերյալ գիտելիքների վրա, կատարել զանազան հաշվարկներ
7. Միմյաց հետ փոխազդող նյութերի զույգի ընտրություն և հաշվարկ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Կարողանալ ընտրել միմյանց հետ փոխազդող նյութերի զույգը, գրել համապատասխան ռեակցիայի հավասարումը և հաշվել իոնային բյուրեղավանդակով նյութի զանգվածը
8. Իոնային և կովալենտային կապեր պարունակող նյութերի փոխազդեցությունը մետաղի հետ 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Կարողանալ ընտրել տարբեր տեսակի կապեր պարունակող աղը, որը կփոխազդի տրված մետաղի հետ և կատարել զանազան հաշվարկներ
9. Միայն կովալենտային կապերով և պղնձի հետ փոխազդող նյութի ընտրություն 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Կարողանալ ընտրել միայն կովալենտայի բևեռային կապեր պարունակող և պղնձի հետ փոխազդող նյութը, գրել համապատասխան ռեակցիաների հավասարումները և կատարել հաշվարկներ
10. Բոցին մանուշակագույն երանգ տվող նյութի ընտրություն 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Կարողանալ ընտրել բոցին մանուշակագույն երանգ տվող այն նյութը, որում տարրերի օքսիդացման աստիճանների և վալենտականությունների թվային արժեքները համընկնում են, գրել ռեակցիայի հավասարում և կատարել հաշվարկներ

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք ջրածնային և մետաղային կապերի վերաբերյալ 00:10:00 հեշտ 7Մ. *Կարողանալ ընտրել ճիշտ պնդումը ջրածնային և մետաղային կապերի վերաբերյալ տրված պնդումների զույգից. *Կարողանալ ընտրել մետաղային բյուրեղավանդակ ունեցող պարզ նյութի քիմիական բանաձևը պարզ նյութերի եռյակից և ներկայացնել համապատասխան ատոմի էլեկտրոնային թաղանթում առկա էլեկտրոնների թիվը. *Կարողանալ ընտրել ատոմային բյուրեղավանդակով նյութը տրվածներից և հաշվել նրա որոշակի զանգվածով նմուշի լուծման համար անհրաժեշտ ալկալու լուծույթի զանգվածը

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք ջրածնային և մետաղային կապերի վերաբերյալ 00:20:00 միջին 12Մ. *Կարողանալ նյութերի տրված բանաձևերից ընտրել մոլեկուլների միջև ջրածնային կապեր առաջացնող նյութի բանաձևը. *Կարողանալ համեմատել հեղուկ նյութերի եռման ջերմաստիճանները՝ հենվելով մոլեկուլների միջև առկա կամ բացակա ջրածնային կապերի վերաբերյալ գիտելիքների վրա, կատարել զանազան հաշվարկներ. *Կարողանալ ընտրել տարբեր տեսակի կապեր պարունակող աղը, որը կփոխազդի տրված մետաղի հետ և կատարել զանազան հաշվարկներ
2. Ստուգողական աշխատանք ջրածնային և մետաղային կապերի վերաբերյալ 00:25:00 բարդ 22Մ. *Կարողանալ ընտրել միմյանց հետ փոխազդող նյութերի զույգը, գրել համապատասխան ռեակցիայի հավասարումը և հաշվել իոնային բյուրեղավանդակով նյութի զանգվածը. *Կարողանալ ընտրել միայն կովալենտայի բևեռային կապեր պարունակող և պղնձի հետ փոխազդող նյութը, գրել համապատասխան ռեակցիաների հավասարումները և կատարել հաշվարկներ. *Կարողանալ ընտրել բոցին մանուշակագույն երանգ տվող այն նյութը, որում տարրերի օքսիդացման աստիճանների և վալենտականությունների թվային արժեքները համընկնում են, գրել ռեակցիայի հավասարում և կատարել հաշվարկներ