Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Վալենտականություն Դիտարկել վալենտականությունը՝ որպես տարրի ատոմի հատկություն, նրա վալենտային հնարավորությունները և կովալենտային կապերի թիվը՝ որպես վալենտականության թվային արժեք
2. Օքսիդացման աստիճան Տարրի օքսիդացման աստիճանը դիտարկել որպես տարրի ատոմի պայմանական լիցք, որը յուրահատուկ ձևով միավորում է իոնի լիցք և վալենտականություն հասկացությունները

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Ճիշտ պնդման ընտրություն վալենտականության և օքսիդացման աստիճանի վերաբերյալ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Կարողանալ ընտրել ճիշտ պնդումը առաջարկվող երկու պնդումներից՝ տարրի վալենտականության և օքսիդացման աստիճանի վերաբերյալ
2. Տարրի օքսիդացման որոշումը՝ ըստ միացության քիմիական բանաձևի 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Կարողանալ որոշել տարրերի օքսիդացման աստիճանը՝ ըստ երկտարր միացության քիմիական բանաձևի, վերհիշելով տարրի ատոմի էլեկտրաբացասականության ֆիզիկական իմաստը
3. Վալենտականության և օքսիդացման աստիճանի չհամընկնելու օրինակներ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Կարողանալ ընտրել այն միացության քիմիական բանաձևը, որում ածխածին տարրի վալենտականության և օքսիդացման աստիճանի թվային արժեքները չեն համընկնում, հաշվել նրա մոլային զանգվածը
4. Տարրի վալենտականության որոշում` ըստ քիմիական բանաձևի 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 3Մ. Կարողանալ որոշել տարրի վալենտականությունն ըստ միացության քիմիական բանաձևի, կազմել մոլեկուլի գրաֆիկական պատկերը, պատկերացնել մոլեկուլի գնդաձողային մոդելը, որոշել առավել էլեկտրաբացասական տարրը և հաշվել նրա քանակը
5. Փոխարկման ընտրություն՝ ըստ օքսիդացման աստիճանի փոփոխման 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Կարողանալ ընտրել փոխարկումը՝ ըստ տարրի օքսիդացման աստիճանի փոփոխման, ամբողջացնել ուվագիրը և հաշվել վերջանյութի քանակը
6. Վեցվալենտ ծծումբ պարունակող նյութի ընտրություն և ատոմի կառուցվածքը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Կարողանալ ընտրել վեցվալենտ ծծմբի ատոմ պարունակող միացության քիմիական բանաձևը տրվածներից, որոշել դատարկ օրբիտալների թիվը ծծմբի ատոմի վալենտային էլեկտրոնային շերտում
7. Վալենտականության և օքսիդացման աստիճանի չհամընկնելու օրինակի ընտրություն 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Կարողանալ ընտրել այն նյութի բանաձևը, որում տարրերից մեկի վալենտականության և օքսիդացման աստիճանի թվային արժեքները չեն համընկնում, հաշվել այդ տարրի քանակը միացության որոշակի զանգվածով նմուշում
8. Փոխարկումների շղթայից որոշակի հատվածի ընտրություն՝ ըստ օքսիդացման աստիճանի 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Կարողանալ առանձնացնել պահանջվող նյութերի զույգը փոխարկումների տրված շղթայից՝ ըստ տարրերի օքսիդացման աստիճանի, որոշել տարրի օքսիդացման աստիճանը և վերջանյութի զանգվածը
9. Տարրի կարգաթվի որոշում՝ ըստ նրա իոնի էլեկտրոնային բանաձևի 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Կարողանալ որոշել տարրի կարգաթիվն՝ ըստ նրա իոնի էլեկտրոնային բանաձևի, գրել համապատասխան ռեակցիայի հավասարումն ազոտական թթվի խիտ լուծույթի հետ և կատարել հաշվարկներ
10. Վալենտային էլեկտրոնների թվի որոշում՝ ըստ էլեկտրոնային բանաձևի 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Կարողանալ որոշել տարրը, նրա վալենտային էլեկտրոնների թիվը, բարձրագույն օքսիդի բանաձևը, թթվածնի ատոմների քանակը նրանում, օքսիդներից մեկի և կալիումի հիդրօքսիդի փոխազդեցության արդյունքում ստացված աղի քանակը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք վալենտականության և օքսիդացման աստիճանի վերաբերյալ 00:10:00 հեշտ 7Մ. *Կարողանալ ընտրել ճիշտ պնդումը առաջարկվող երկու պնդումներից՝ տարրի վալենտականության և օքսիդացման աստիճանի վերաբերյալ. *Կարողանալ ընտրել այն միացության քիմիական բանաձևը, որում ածխածին տարրի վալենտականության և օքսիդացման աստիճանի թվային արժեքները չեն համընկնում, հաշվել նրա մոլային զանգվածը. *Կարողանալ ընտրել փոխարկումը՝ ըստ տարրի օքսիդացման աստիճանի փոփոխման, ամբողջացնել ուվագիրը և հաշվել վերջանյութի քանակը

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք վալենտականության և օքսիդացման աստիճանի վերաբերյալ 00:20:00 միջին 13Մ. *Կարողանալ որոշել տարրերի օքսիդացման աստիճանը՝ ըստ երկտարր միացության քիմիական բանաձևի, վերհիշելով տարրի ատոմի էլեկտրաբացասականության ֆիզիկական իմաստը. *Կարողանալ ընտրել վեցվալենտ ծծմբի ատոմ պարունակող միացության քիմիական բանաձևը տրվածներից, որոշել դատարկ օրբիտալների թիվը ծծմբի ատոմի վալենտային էլեկտրոնային շերտում. *Կարողանալ առանձնացնել պահանջվող նյութերի զույգը փոխարկումների տրված շղթայից՝ ըստ տարրերի օքսիդացման աստիճանի, որոշել տարրի օքսիդացման աստիճանը և վերջանյութի զանգվածը
2. Ստուգողական աշխատանք վալենտականության և օքսիդացման աստիճանի վերաբերյալ 00:25:00 բարդ 22Մ. *Կարողանալ ընտրել այն նյութի բանաձևը, որում տարրերից մեկի վալենտականության և օքսիդացման աստիճանի թվային արժեքները չեն համընկնում, հաշվել այդ տարրի քանակը միացության որոշակի զանգվածով նմուշում. *Կարողանալ որոշել տարրի կարգաթիվն՝ ըստ նրա իոնի էլեկտրոնային բանաձևի, գրել համապատասխան ռեակցիայի հավասարումն ազոտական թթվի խիտ լուծույթի հետ և կատարել հաշվարկներ. *Կարողանալ որոշել տարրը, նրա վալենտային էլեկտրոնների թիվը, բարձրագույն օքսիդի բանաձևը, թթվածնի ատոմների քանակը նրանում, օքսիդներից մեկի և կալիումի հիդրօքսիդի փոխազդեցության արդյունքում ստացված աղի քանակը