Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. IIA խմբի տարրերի ատոմների և պարզ նյութերի հատկությունները Իմանալ IIA խմբի տարրերի ատոմների և նրանց առաջացրած պարզ նյութերի հատկությունները
2. Ջրի կոշտությունը Իմանալ ջրի կոշտության տեսակները և նրանց վերացման եղանակները

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. IIA խմբի մետաղների շառավիղների փոփոխության որոշումը ըստ՝ տրված շարքի 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները IIA խմբի տարրերի ընդհանուր բնութագրի վերաբերյալ
2. Բանաձևի ընտրություն ըստ՝ IIA խմբի մետաղների ստացման հիմնական եղանակի 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները IIA խմբի մետաղների ստացման եղանակների վերաբերյալ
3. Ռեակցիայի արգասիքի մեկ մոլում էլեկտրոնների գումարային քանակի որոշում 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները IIA խմբի մետաղների քիմիական հատկությունների վերաբերյալ: Կրկնել ատոմի կառուցվածքի վերաբերյալ տեսական նյութը
4. Ըստ տրված ուրվագրի` ռեակցիաների հավասարումների կազմում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները կալցիումի կարբոնատի և հիդրոկարբոնատի քիմիական հատկությունների վերաբերյալ: Կարողանալ կազմել կարբոնատից հիդրոկարբոնատի ու հակառակ ռեակցիաների հավասարումները և կատարել համապատասխան հաշվարկներ
5. Ջրի հետ փոխազդող մետաղի հարաբերական ատոմային զանգվածի որոշումը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները հողալկալիական մետաղների քիմիական հատկությունների վերաբերյալ: Կարողանալ կազմել այդ մետաղների և ջրի փոխազդեցության ռեակցիայի հավասարումները և կատարել համապատասխան հաշվարկներ
6. Ջրի եռացումից առաջացած նստվածքի բանաձևի որոշում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները ջրի կոշտության և դրա վերացման վերաբերյալ: Կարողանալ որոշել այն նյութի բանաձևը, որը նստվածքի ձևով հեռանում է ջրի ժամանակավոր կոշտության վերացման ժամանակ
7. Ըստ փոխարկումների շղթայի` կազմել քիմիական ռեակցիաների հավասարումները 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները կալցիումի և նրա միացությունների քիմիական հատկությունների վերաբերյալ: Կարողանալ ըստ փոխարկումների շղթայի կազմել ռեակցիաների հավասարումները և կատարել համապատասխան հաշվարկներ
8. Նյութերի բանաձևերի ընտրությունը, որոնց առկայությամբ է պայմանավորված ջրի մնայուն կոշտությունը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները ջրի կոշտության վերաբերյալ: Իմանալ ո՞ր նյութերով է պայմանավորված ջրի մնայուն կոշտությունը: Կարողանալ կազմել այդ կոշտությունը վերացնող ռեակցիաների հավասարումները և կատարել համապատասխան հաշվարկներ
9. Խառնուրդում հողալկալիական մետաղի օքսիդի զանգվածի որոշումը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները հողալկալիական մետաղների և նրանց միացությունների վերաբերյալ: Կարողանալ որոշել, որ հողալկալիական մետաղի օքսիդն է և հիդրիդն է տրված խառնուրդում, կազմել այդ միացությունների և ջրի փոխազդեցության ռեակցիաների հավասարումներն ու կատարել համապատասխան հաշվարկներ

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք IIA խմբի մետաղների հատկությունների վերաբերյալ 00:10:00 հեշտ 12Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները IIA խմբի տարրերի ընդհանուր բնութագրի, ստացման եղանակների, քիմիական հատկությունների վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք ջրկոշտության վերաբերյալ 00:15:00 միջին 9Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները ջրի կոշտության և դրա վերացման վերաբերյալ: Կարողանալ որոշել այն նյութի բանաձևը, որը նստվածքի ձևով հեռանում է ջրի ժամանակավոր կոշտության վերացման ժամանակ
2. Ստուգողական աշխատանք IIA խմբի մետաղների վերաբերյալ 00:25:00 բարդ 15Մ. 1. Ստուգել սովորողների գիտելիքները ջրի կոշտության և դրա վերացման վերաբերյալ: Կարողանալ որոշել այն նյութի բանաձևը, որը նստվածքի ձևով հեռանում է ջրի ժամանակավոր կոշտության վերացման ժամանակ 2. Ստուգել սովորողների գիտելիքները հողալկալիական մետաղների (բարիումի) միացությունների քիմիական հատկությունների վերաբերյալ: Կարողանալ ըստ տրված շղթայի կազմել համապատասխան ռեակցիաների հավասարումները և կատարել համապատասխան հաշվարկներ