Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Կովալենտային կապի տեսակները կարողանալ տարբերել կովալենտային բևեռային և ոչ բևեռային կապերը՝ տարրերի էլեկտրաբացասականությունների տարբերության հիման վրա և սիգմա ու պի կապերը՝ ատոմային օրբիտալների փոխծածկի ուղղության հիման վրա.
2. Կովալենտային կապի հատկությունները Տարբերել կովալենտային կապի տեսակները՝ կովալենտային բևեռային և ոչ բևեռային՝ ըստ տարրերի էլեկտրաբացասականությունների տարբերության և սիգմա- ու պի- կապերը՝ ըստ ատոմային օրբիտալների փոխծածկի ուղղության

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Պնդումներ կովալենտային կապի վերաբերյալ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Կարողանալ հաստատել կամ հերքել կովալենտային կապի տեսակների և հատկությունների վերաբերյալ բերված պնդումները
2. Կովալենտային կապի երկարության գնահատումն՝ ըստ ատոմների շառավիղների 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Կարողանալ գնահատել կովալենտային կապի երկարությունը՝ ըստ կապն առաջացնող ատոմների շառավիղների տրված մեծությունների
3. Կապին մասնակցող էլեկտրոնների մասնաբաժնի հաշվարկ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Կարողանալ ընտրել առավել բևեռային կովալենտային կապը, համեմատել կապին մասնակցող տարրերի էլեկտրաբացասականությունները, հաշվել կապին մասնակցող էլեկտրոնների մասնաբաժինը բոլոր վալենտային էլեկտրոնների մեջ
4. Սիգմա- և պի- կապերի թվի որոշումը տրված նյութի մեկ մոլեկուլում 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Կարողանալ որոշել սիգմա- և պի- կապերի թիվը տրված նյութի մեկ մոլեկուլում, նախապես պատկերելով մոլեկուլի գրաֆիկական բանաձևը
5. Համեմատել սիգմա- և պի- կապերի թվերը տրված մոլեկուլներում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Կարողանալ համեմատել սիգմա- և պի- կապերի թվերը տրված նյութերի մոլեկուլներում և հաշվել որոշակի զանգվածով ընտրված նյութի նմուշում սիգմա- կամ պի- կապերի քանակը
6. Անջատված կամ ծախսված էներգիայի հաշվարկ՝ ըստ կապի էներգիայի 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Կարողանալ հաշվել ատոմներից որոշակի զանգվածով նյութի գոյացման ժամանակ անջատված ջերմության քանակը՝ ըստ քիմիական կապի էներգիայի
7. Քիմիական կապերի էներգիաների միջոցով ռեակցիայի ջերմության որոշում 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Կարողանալ որոշել քիմիական փոխազդեցության ժամանակ անջատված ջերմության քանակը՝ ելնելով ելանյութերի և վերջանյութերի մոլեկուլներում առկա կապերի էներգիաներից
8. s-p փոխծածկմամբ սիգմա- կապի ընտրություն և հաշվարկներ 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Կարողանալ ընտրել s-p ատոմային օրբիտալների փոխծածկմամբ առաջացած սիգմա կապ պարունակող միացությունը տրված միացություններից, գրել ռեակցիաների հավասարումներ այլ նյութերի հետ և կատարել հաշվարկներ
9. Դոնոր տարրի էլեկտրոնների մասնաբաժնի որոշումը բոլոր էլեկտրոնների մեջ 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Կարողանալ հաշվել դոնոր տարրի տրամադրած էլեկտրոնների մասնաբաժինը կովալենտային կապերին մասնակցած բոլոր էլեկտրոնների մեջ և կատարել զանազան հաշվարկներ
10. Հավասար թվով սիգմա- և պի- կապերով նյութի ընտրություն 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Կարողանալ ընտրել հավասար թվով սիգմա և պի կապեր պարունակող միացությունը, հաշվել նրա մոլեկուլում ընդհանրացված էլեկտրոնային զույգերի թիվը, գրել համապատասխան ռեակցիայի հավասարում և կատարել հաշվարկներ

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք կովալենտային կապի տեսակների և հատկությունների վերաբերյալ 00:10:00 հեշտ 6Մ. *Կարողանալ հաստատել կամ հերքել կովալենտային կապի տեսակների և հատկությունների վերաբերյալ բերված պնդումները. *Կարողանալ ընտրել առավել բևեռային կովալենտային կապը, համեմատել կապին մասնակցող տարրերի էլեկտրաբացասականությունները, հաշվել կապին մասնակցող էլեկտրոնների մասնաբաժինը բոլոր վալենտային էլեկտրոնների մեջ. *Կարողանալ համեմատել սիգմա- և պի- կապերի թվերը տրված նյութերի մոլեկուլներում և հաշվել որոշակի զանգվածով ընտրված նյութի նմուշում սիգմա- կամ պի- կապերի քանակը

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք կովալենտային կապի տեսակների և հատկությունների վերաբերյալ 00:20:00 միջին 11Մ. *Կարողանալ գնահատել կովալենտային կապի երկարությունը՝ ըստ կապն առաջացնող ատոմների շառավիղների տրված մեծությունների. *Կարողանալ հաշվել ատոմներից որոշակի զանգվածով նյութի գոյացման ժամանակ անջատված ջերմության քանակը՝ ըստ քիմիական կապի էներգիայի. *Կարողանալ ընտրել s-p ատոմային օրբիտալների փոխծածկմամբ առաջացած սիգմա կապ պարունակող միացությունը տրված միացություններից, գրել ռեակցիաների հավասարումներ այլ նյութերի հետ և կատարել հաշվարկներ
2. Ստուգողական աշխատանք կովալենտային կապի տեսակների և հատկությունների վերաբերյալ 00:25:00 բարդ 23Մ. *Կարողանալ որոշել քիմիական փոխազդեցության ժամանակ անջատված ջերմության քանակը՝ ելնելով ելանյութերի և վերջանյութերի մոլեկուլներում առկա կապերի էներգիաներից. *Կարողանալ հաշվել դոնոր տարրի տրամադրած էլեկտրոնների մասնաբաժինը կովալենտային կապերին մասնակցած բոլոր էլեկտրոնների մեջ և կատարել զանազան հաշվարկներ. *Կարողանալ ընտրել հավասար թվով սիգմա և պի կապեր պարունակող միացությունը, հաշվել նրա մոլեկուլում ընդհանրացված էլեկտրոնային զույգերի թիվը, գրել համապատասխան ռեակցիայի հավասարում և կատարել հաշվարկներ