Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Նյութի գազային վիճակը Դիտարկել նյութի գազային վիճակը որպես նյութի առանձնահատուկ վիճակ, կիրառել գազային օրենքները զանազան հաշվարկային խնդիրներ լուծելիս

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Ճիշտ պնդման ընտրություն՝ նյութի գազային վիճակի վերաբերյալ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Կարողանալ ընտրել ճիշտ պնդումը՝ առաջարկվող պնդումների զույգից նյութի գազային վիճակի օրինաչափությունների վերաբերյալ
2. Ընտրել ճիշտ առնչությունը գազային օրենքների վերաբերյալ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Կարողանալ ընտրել ճիշտ առնչությունը նյութի գազային վիճակի օրինաչափությունների վերաբերյալ
3. Երկու գազերի միջին մոլային զանգվածի տիրույթի որոշում 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Կարողանալ որոշել միմյանց հետ չփոխազդող երկու գազերի խառնուրդի միջին մոլային զանգվածի թվային արժեքների տիրույթը
4. Գազի հարաբերական խտությունն ըստ երկրորդ գազի 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Կարողանալ հաշվել գազի մոլային զանգվածն ըստ ազոտի՝ նրա տրված հարաբերական խտության միջոցով և հաշվել նույն գազի հարաբերական խտությունն ըստ այլ գազի
5. Գազի ճնշման որոշումն՝ ըստ զանգվածի, ծավալի և ջերմաստիճանի 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Կարողանալ հաշվել որոշակի զանգվածով գազի ստեղծած ճնշումը որոշակի ծավալ ունեցող անոթում, որոշակի ջերմաստիճանի պայամաններում
6. Գազի զանգվածի հաշվումն ըստ ջերմաստիճանի, ճնշման և ծավալի 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Կարողանալ հաշվել գազի զանգվածը՝ ըստ տրված ջերմաստիճանի, ճնշման և ծավալի
7. Փակ անոթում գազի ստեղծած ճնշման և քանակի կապը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Կարողանալ կապ ստեղծել փակ անոթում առկա գազի քանակի և նրա ստեղծած ճնշման միջև
8. Տարբեր գազերով լցված նմնատիպ անոթների զանգվածների տարբերությունը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Կարողանալ որոշել գազերից յուրաքանչյուրի նյութաքանակը՝ ըստ այդ գազերով լցված նմանատիպ անոթների զանգվածների տարբերության
9. Օզոնի մոլային բաժնի որոշումն օզոնացված թթվածնում` ըստ միջին մոլային զանգվածի 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Կարողանալ որոշել օզոնի մոլային բաժինը օզոնացված թթվածնում՝ ըստ վերջինի միջին մոլային զանգվածի տրված արժեքի և յոդի զանգվածը, որը կստացվի օզոնացված թթվածինը կալիումի յոդիդի ջրային լուծույթ մղելիս
10. Գազի քայքայման աստիճանի որոշում` ըստ ճնշման փոփոխության 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Կարողանալ հաշվել ամոնիակի քայքայման աստիճանն` ըստ փակ անոթում ճնշման փոփոխության և որոշել ազոտի զանգվածային բաժինը ստացված խառնուրդում

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք նյութի գազային վիճակի օրինաչափությունների վերաբերյալ 00:10:00 հեշտ 5Մ. *Կարողանալ ընտրել ճիշտ պնդումը՝ առաջարկվող պնդումների զույգից նյութի գազային վիճակի օրինաչափությունների վերաբերյալ. *Կարողանալ որոշել միմյանց հետ չփոխազդող երկու գազերի խառնուրդի միջին մոլային զանգվածի թվային արժեքների տիրույթը. *Կարողանալ հաշվել որոշակի զանգվածով գազի ստեղծած ճնշումը որոշակի ծավալ ունեցող անոթում, որոշակի ջերմաստիճանի պայամաններում

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք նյութի գազային վիճակի օրինաչափությունների վերաբերյալ 00:20:00 միջին 11Մ. *Կարողանալ ընտրել ճիշտ առնչությունը նյութի գազային վիճակի օրինաչափությունների վերաբերյալ. *Կարողանալ հաշվել գազի զանգվածը՝ ըստ տրված ջերմաստիճանի, ճնշման և ծավալի. *Կարողանալ որոշել գազերից յուրաքանչյուրի նյութաքանակը՝ ըստ այդ գազերով լցված նմանատիպ անոթների զանգվածների տարբերության
2. Ստուգողական աշխատանք նյութի գազային վիճակի օրինաչափությունների վերաբերյալ 00:25:00 բարդ 21Մ. *Կարողանալ կապ ստեղծել փակ անոթում առկա գազի քանակի և նրա ստեղծած ճնշման միջև. *Կարողանալ որոշել օզոնի մոլային բաժինը օզոնացված թթվածնում՝ ըստ վերջինի միջին մոլային զանգվածի տրված արժեքի և յոդի զանգվածը, որը կստացվի օզոնացված թթվածինը կալիումի յոդիդի ջրային լուծույթ մղելիս. *Կարողանալ հաշվել ամոնիակի քայքայման աստիճանն ըստ փակ անոթում ճնշման փոփոխության և որոշել ազոտի զանգվածային բաժինը ստացված խառնուրդում