Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Դիսոցման աստիճան, թույլ և ուժեղ էլեկտրոլիտներ Սովորողը պետք է տարբերի ուժեղ և թույլ էլեկտրոլիտները, հիմնավորի քիմիական կապի բնույթի և էլեկտրոլիտի ուժեղության միջև առկա կապը, պատկերացնի դիսոցման աստիճանի ֆիզիկական իմաստը՝ որպես քանակական բնութագրի, նրա կապը կոնցենտրացիայի հետ, փոխանակման ռեակցիաների իոնական հավասարումների ճիշտ գրառում կատարի

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Իոնների քանակների հարաբերության որոշում աղերի լուծույթներում 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Կարողանալ գրել աղերի դիսոցման հավասարումները և, օգտվելով քանակաչափական գործակիցներից, գտնել իոնների քանակների հարաբերությունը
2. Ուժեղ և թույլ էլեկտրոլիտի ընտրությոուն 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Կարողանալ համեմատել համանուն իոնների քանակը երկու տարբեր էլեկտրոլիտների լուծույթներում՝ առանց հաշվարկի, համեմատելով նրանց ուժը՝ որպես էլեկտրոլիտ
3. նյութերի հաղորդականության համեմատումը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Կարողանալ տարբերել ոչ հաղորդիչ նյութերը, էլեկտրոլիտները և ոչ էլեկտրոոլիտները, ուժեղ և թույլ էլեկտրոլիտները
4. Ուժեղ էլեկտրոլիտների հաղորդականությունը և բաղադրությունը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Կարողանալ կապ հաստատել ուժեղ էլեկտրոլիտի բաղադրության և նրա լուծույթի հաղորդականության միջև. կարողանալ գրել էլեկտրոլիտի դիսոցման հավասարումը և հաշվել քանակաչափական գործակիցների գումարը
5. Իոնի քանակ-աղի զանգված հաշվարկի իրականացում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Կարողանալ գրել էլեկտրոլիտների դիսոցման հավասարումներ և հաշվել իոնների քանակներ
6. Մի քանի աղերի լուծույթում իոնների զանգվածային բաժնի համեմատում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Կարողանալ աղերի դիսոցման հավասարումների հիման վրա համեմաել ստացվող իոնների քանակները և համեմատելով իոնների մոլային զանգվածները. կարողանալ հաշվել որոշակի քանակով ընտրած իոնի զանգվածը
7. Ուժեղ թթվի ընտրություն և թթվածնի քանակի հաշվարկ՝ նրա նմուշում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Կարողանալ ընտրել թթուն՝ ըստ նկարի, և հաշվել թթվածին տարրի ատոմների քանակը ընրած թթվի որոշակի քանակով նմուշում
8. Անիոնների նույն քանակ պարունակող տարբեր աղերի լուծույթներ 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Կարողանալ գրել նույն անիոն ունեցող աղերի դիսոցման հավասարումներ, հաշվել երկրորդ աղի զանգվածը՝ ըստ առաջին աղի քանակի. ամրապնդել նյութի քանակ թեման
9. Սուլֆատ իոնների զանգվածի հաշվումը թթվի լուծույթում 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Կարողանալ հաշվել սուլֆատ իոնների զանգվածը ըստ ծծմբական թթի դիսոցման առաջին և երկրոդ դիսոցման աստիճանների տրված արժեքների
10. Ուժեղ թթուների դիսոցման աստիճանի որոշում՝ ըստ իոնների և մոլեկուլների թվի 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Կարողանալ գրել թթուների դիսոցման հավասարումները և հաշվել ուժեղ թթվի իրական դիսոցման աստիճանը՝ ըստ իոնների թվի և չդիսոցված մոլեկուլների թվի: Գիտենալ ջրածնի դրական լիցքավորված իոնի անվանումը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք ուժեղ և թույլ էլեկտրոլիտների վերաբերյալ 00:10:00 հեշտ 6Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները ուժեղ և թույլ էլեկտրոլիտների վրաբերյալ: Սովորողը պետք է կարողանա. * գրել աղերի դիսոցման հավասարումները և, օգտվելով քանակաչափական գործակիցներից, գտնել իոնների քանակների հարաբերությունը. * տարբերել ոչ հաղորդիչ նյութերը, էլեկտրոլիտները և ոչ էլեկտրոոլիտները, ուժեղ և թույլ էլեկտրոլիտները. * գրել էլեկտրոլիտների դիսոցման հավասարումներ և հաշվել իոնների քանակներ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք ուժեղ և թույլ էլեկտրոլիտների վերաբերյալ 00:20:00 միջին 10Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները ուժեղ և թույլ էլեկտրոլիտների վրաբերյալ: Սովորղը պետք է կարողանա. * համեմատել համանուն իոնների քանակը երկու տարբեր էլեկտրոլիտների լուծույթներում՝ առանց հաշվարկի, համեմատելով նրանց ուժը՝ որպես էլեկտրոլիտի. * աղերի դիսոցման հավասարումների հիման վրա համեմատել ստացվող իոնների քանակները և համեմատելով իոնների մոլային զանգվածները. կարողանալ հաշվել որոշակի քանակով ընտրած իոնի զանգվածը . * գրել նույն անիոնն ունեցող աղերի դիսոցման հավասարումներ, հաշվել երկրորդ աղի զանգվածը՝ ըստ առաջին աղի քանակի. ամրապնդել նյութի քանակ թեման
2. Ստուգողական աշխաանք ուժեղ և թույլ էլեկրոլիտների վերաբերյալ 00:30:00 բարդ 13Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները ուժեղ և թույլ էլեկտրոլիների վերաբերյալ: Սովորողը պետք է կարողանա. * ընտրել պահանջվող թթուն՝ ըստ նկարի, և հաշվել թթվածին տարրի ատոմների քանակը ընրած թթվի որոշակի քանակով նմուշում. * հաշվել սուլֆատ իոնների զանգվածը՝ ըստ ծծմբական թթի դիսոցման առաջին և երկրոդ դիսոցման աստիճանների տրված արժեքների. * գրել թթուների դիսոցման հավասարումները և հաշվել ուժեղ թթվի իրական դիսոցման աստիճանը՝ ըստ իոնների թվի և չդիսոցված մոլեկուլների թվի, գիտենալ ջրածնի դրական լիցքավորված իոնի անվանումը